general
adminkanoon

สายในซินอู่

สำหรับผู้ที่สนใจฝึกท่ารำ “ซินอู่” ท่ารำพัฒนามาจากมวยใต้ 7

Read More »
general
adminkanoon

ครูทองหล่อ ยาและ

ประกาศและเชิดชูเกียรติบรมครู ชื่อ : ครูทองหล่อ ยาและ บรมครูมวยไทยไชยาผ

Read More »
general
adminkanoon

นายณปภพ ประมวญ

ประกาศยกย่องเชิดชูสมาชิกกิตติมศักดิ์ ชื่อ : นายณปภพ ประมวญ    หรือ ครู

Read More »
general
adminkanoon

คุณบงกช คงมาลัย

ประกาศและเชิดชูเกียรติสมาชิกกิตติมศักดิ์ ชื่อ : คุณบงกช คงมาลัย   หรือ

Read More »
general
adminkanoon

ครูโกวิท ยงศิริ

ประกาศและเชิดชูเกียรติสมาชิกกิตติมศักดิ์ ชื่อ : ครูโกวิท ยงศิริ ข้าราช

Read More »
general
adminkanoon

นางพรพิมล ยาและ

ประกาศและเชิดชูเกียรติสมาชิกกิตติมศักดิ์ ชื่อ : นางพรพิมล ยาและ    หรื

Read More »
general
adminkanoon

นายอดิศร โหมฮะ

ประกาศคณะกรรมการกลุ่มซินอู่ ชื่อ : นายอดิศร โหมฮะ    หรือ เอ๋ อาชีพ :

Read More »

About Us

กลุ่มพันธมิตรซินอู่ก่อตั้งด้วยความริเริ่มของกลุ่มผู้ศึกษาวิทยายุทธ์ในประเทศไทยโดยการนำของอาจารย์ ชีวิน อัจฉริยะฉาย เจ้าสำนักไทยฟูโด ที่มีความคิดเห็นว่าผู้ศึกษาวิทยายุทธ์ในประเทศไทยควรรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้ในทุกๆด้านที่เกี่ยวข้องกับวิทยายุทธ์ทุกแขนงในประเทศไทย

Search

Copyright © 2018 By Thailand XinWu. All Right Reserved.

You're currently offline