THAILNAD XINWU

Certificate of Membership

Heart means Martial Arts, Martial Arts are in Heart.

Certificate of Membership

ใบประกาศสมาชิกซินอู่

เป็นใบประกาศว่าได้เป็นสมาชิกซินอู่อย่างเป็นทางการ

Certificate of Membership

ใบสอบผ่านสายซินอู่

เป็นใบประกาศว่าได้สอบผ่านการสอบสายของซินอู่ โดยมีการสอบทั้งหมด 5 ชุด คือ 1. ท่าเติ้งเส้า (มือเดี่ยว) 2. ท่าซวงเส้า (มือคู่)
3. ท่าซานฉวน (ซามควิ่น) 4. หนานปู้ฝ่า (ท่าเท้าใหญ่) 5. ท่าต้าหงฉวน

Shopping Basket