thailand xinwu

Members

สมาชิกทั้งหมดของซินอู่มี 6 กลุ่ม คือ 1.สมาชิกทั่วไป 2.นักวิทยายุทธ์ 3.นักวิทยายุทธ์ที่เป็นระดับครู 4.ครู 5.ครูซึ่งเป็นเจ้าสำนัก 6.สมาชิกกิตติมศักดิ์

members

สมาชิกผู้เข้าร่วมแบ่งออกเป็น ๖ กลุ่ม

All members in thailand xinwu.

สมาชิกทั่วไป

สมาชิกที่เข้าร่วมกับกลุ่มพันธมิตรซินอู่ ซึ่งอาจเป็นผู้มีความรู้พิเศษ หรือเป็นผู้ซึ่งแสดงความประสงค์จะเข้าร่วมกับซินอู่ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเคยหรือไม่เคยฝึกวิทยายุทธ์หรือไม่ก็ตามอาทิ เช่นช่างตีดาบ ช่างภาพ นักธุรกิจ นักเรียนนักศึกษาที่สนใจ

นักวิทยายุทธ์

ผู้ฝึกศิลปะการต่อสู้แขนงต่าง ๆ ไม่ว่าจะมีสังกัดหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ สมาชิกจะต้องสามารถแสดงข้อมูล ทักษะของตน และบุคคลที่อ้างอิงได้

นักวิทยายุทธ์ที่เป็นระดับครู

ครูสอนศิลปะการต่อสู้แขนงต่าง ๆ ไม่ว่าจะมีสังกัดหรือไม่ก็ตาม ซึ่งได้รับการถ่ายทอดศิลปะการต่อสู้มาจริง ยังไม่ได้รับอนุญาตให้สอน แต่ปฏิบัติหน้าที่สอนมวยไม่ว่าจะเป็นครู หรือผู้ฝึกสอน และบุคคลทั่วไปเรียกบุคคลนั้นว่า ครู หรือชื่ออื่นใดที่คล้ายคลึงกัน

ครู

ครูที่ได้รับการสืบทอด หรือถ่ายทอด ซึ่งครูของตนได้อนุญาตให้เป็นผู้สืบทอด หรือถ่ายทอด และปฏิบัติหน้าที่สอนมวยตามที่ได้รับอนุญาตอาจอยู่ในรูปแบบสำนัก สาขา หรือโดยได้รับอนุญาตจากสมาคม

ครูซึ่งเป็นเจ้าสำนัก

ครูตามข้อ ๔) แต่เป็นเจ้าสำนัก หรือเจ้าของสำนัก ซึ่งอาจเป็นวิชาที่ได้รับการสืบทอด หรือถ่ายทอดมา หรือเป็นวิชาคิดค้นขึ้นมาใหม่ทั้งนี้ รวมไปถึงผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการต่อสู้ และได้ตั้งสำนักอยู่แล้ว

สมาชิกกิตติมศักดิ์

สมาชิกที่คณะกรรมการซินอู่ มีมติให้ยกย่องเชิดซูเกียรติ

THAILAND XINWU

THE ARTICLE

Articles of all members of the xinwu group.

Shopping Basket