THAILAND XINWU MEMBERS

member นักวิทยายุทธ์ที่เป็นระดับครู​

ครูสอนศิลปะการต่อสู้แขนงต่าง ๆ ไม่ว่าจะมีสังกัดหรือไม่ก็ตาม ซึ่งได้รับการถ่ายทอดศิลปะการต่อสู้มาจริง ยังไม่ได้รับอนุญาตให้สอน แต่ปฏิบัติหน้าที่สอนมวยไม่ว่าจะเป็นครู หรือผู้ฝึกสอน และบุคคลทั่วไปเรียกบุคคลนั้นว่า ครู หรือชื่ออื่นใดที่คล้ายคลึงกัน

Shopping Basket