THAILAND XINWU MEMBERS

member ครู

ครูที่ได้รับการสืบทอด หรือถ่ายทอด ซึ่งครูของตนได้อนุญาตให้เป็นผู้สืบทอด หรือถ่ายทอด และปฏิบัติหน้าที่สอนมวยตามที่ได้รับอนุญาตอาจอยู่ในรูปแบบสำนัก สาขา หรือโดยได้รับอนุญาตจากสมาคม

Shopping Basket