member ทั่วไป

member ทั่วไป
adminkanoon

นายทิเบธร์ ภักดี

ประกาศและให้การรับรองพี่น้องซินอู่ ชื่อ : นายทิเบธร์ ภักดี ที่อยู่ : ถ

Read More »
member ทั่วไป
adminkanoon

ครูภาณุพงศ์ ยงศิริ

ประกาศและให้การรับรองพี่น้องซินอู่ ชื่อ : ครูภาณุพงศ์ ยงศิริครูวิทยฐาน

Read More »
member ทั่วไป
adminkanoon

นายเพชรน้อย คำหอม

ประกาศและให้การรับรองพี่น้องซินอู่ ชื่อ : นายเพชรน้อย คำหอม    หรือ ช่

Read More »
member ทั่วไป
adminkanoon

นายนิพนธ์ รัตนกุล

ประกาศและให้การรับรองพี่น้องซินอู่ ชื่อ : นิพนธ์ รัตนกุล  (ช่างพล) ฉาย

Read More »

About Us

กลุ่มพันธมิตรซินอู่ก่อตั้งด้วยความริเริ่มของกลุ่มผู้ศึกษาวิทยายุทธ์ในประเทศไทยโดยการนำของอาจารย์ ชีวิน อัจฉริยะฉาย เจ้าสำนักไทยฟูโด ที่มีความคิดเห็นว่าผู้ศึกษาวิทยายุทธ์ในประเทศไทยควรรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้ในทุกๆด้านที่เกี่ยวข้องกับวิทยายุทธ์ทุกแขนงในประเทศไทย

Search

Copyright © 2018 By Thailand XinWu. All Right Reserved.

You're currently offline