นายบุญฤทธิ์ วนิชสุวรรณ

นายบุญฤทธิ์ วนิชสุวรรณ

Member

ประกาศและให้การรับรองพี่น้องซินอู่

ชื่อ : นาย บุญฤทธิ์ วนิชสุวรรณ

อาชีพ : ช่างภาพ Real Estate Photographer

การศึกษา : ปริญญาตรี สาขา โฆษณาและภาพยนต์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ศิลปะการต่อสู้ : 
สายดำ ขั้น 1 TaifuDo
Taifutao Kung fu chuan
ทักษะอาวุธมีด ดาบ พลอง
ทักษะ Taifudo BodyGuard

เหตุผลที่เข้าร่วมกลุ่มซินอู่ :
เพื่อสืบสานเจตนรมณ์และขนบรรมเนียมประเพณีงามอันดีของวิชามวยและหลักการสอนของ อ.ชีวิน ให้อยู่สืบทอดต่อไป

More to explorer