สายในซินอู่

สำหรับผู้ที่สนใจฝึกท่ารำ “ซินอู่” ท่ารำพัฒนามาจากมวยใต้ 7 ประเภทมวย
1. มวยกระเรียนขาว
2. มวยตั๊กแตนใต้
3. มวยคิ้วขาว
4. มวยมังกรฮกเกี้ยน
5. มวยย่งชุน
6. มวยหงฉวน
7. มวยไทเก็ก

เน้นการฝึกหายใจ ประกอบท่าร่าง เน้นการรำจากช้า ค่อยเป็นค่อยไป จนร่างกายสามารถรู้ว่าดึงกำลังเองอย่างไร ไม่ต้องเก่ง ขอให้รำได้ ไว้ร่วมกิจกรรม เมื่อมีโอกาสพบกัน จะได้มีเส้นรำเหมือนกันในกลุ่ม ใครสนใจก็สามารถรำได้ ไม่ได้บังคับกัน #ท่ารำซินอู่#
1. มือเดี่ยว (เติ้งโส่ว)
2. มือคู่ (ซวงโส่ว)
3. ท่าเท้า (หนานปู้ฝ่า)
4. ท่วงท่ามือ (ต้าหงฉวน)
5. ซานฉวน (ซามควิ่น)

ด้วยหลักการ
1. นิ่ง
2. ตรง
3. แยก
4. เชื่อม
5. ประสาน
6. เล็ก,แคบ
7. ใหญ่,กว้าง
8. อ่อน
9. แข็ง

ไม่มีสายย่อย ขึ้นสายดำเลย .และฝึกท่ารำให้ได้ทุกท่า ด้วยหลักการทั้ง 9 แนวทาง แต่ล่ะปีจะขึ้น ขั้น (Dan)ให้ วางไว้เพียง 5 ขั้น (5 Dan)

อาจารย์ศรัณย์ ชุมแสง ณ อยุธยา

ประกาศและให้การรับรองพี่น้องซินอู่

ชื่อ : อาจารย์ศรัณย์ ชุมแสง ณ อยุธยา

อาชีพ :
พนักงาน (วิทยากรระดับ8) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่
เฮ้งผ่ายไท้จี๋ฉวน
กรรมการและผู้ตัดสินประจำ
สมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬามังกรสิงโตแห่งประเทศไทย
นักบำบัดด้วยพลังจิต และอัญมณี

เหตุผลในการเข้าร่วมกับกลุ่มซินอู่ : ศรัทธาในวัตถุประสงค์ของกลุ่มซินอู่

อาจารย์ทรงชัย สมปรารถนา

ประกาศและเชิดชูเกียรติ สมาชิกกิตติมศักดิ์

ชื่อ : อาจารย์ทรงชัย สมปรารถนา   หรือ พ่อครูป๋อง
 
ผู้ก่อตั้งสำนักดาบอารียเมตต์ หริภุญไชยฯ
ประธานเครือข่ายยุทธศิลป์ล้านนา โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
 
“อาจารย์ทรงชัย สมปรารถนา”
ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาดาบและอาวุธไทยโบราณของสำนักดาบอารียเมตต์ หริภุญไชยฯ
ท่านสั่งสอนศิษย์ให้ประพฤติตนเป็นคนดี ดำรงตนอยู่ในศีลในธรรม และช่วยกันธำรง
สืบสานวิชาให้ดำรงอยู่คู่ชาติไทยสืบต่อไป สมควรแก่การยกย่อง
 
คณะกรรมการกลุ่มซินอู่จึงมีมติให้เชิดชูเกียรติ “อาจารย์ทรงชัย สมปรารถนา” ในฐานะสมาชิกกิตติมศักดิ์ของกลุ่มพี่น้องซินอู่
 
ประกาศไว้ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559

 

สล่าบุญตัน สิทธิไพศาล

ประกาศและเชิดชูเกียรติสมาชิกกิตติมศักดิ์

ชื่อ : สล่าบุญตัน สิทธิไพศาล   หรือ โกเนี้ยว

ครูช่างตีดาบเมืองลำปาง 
ครูช่างศิลปหัตถกรรมปี 2556 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) (ศูนย์ศิลปาชีพฯ บางไทร)
ครูภูมิปัญญาไทยรุ่น 5 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย

“สล่าบุญตัน สิทธิไพศาล”
เป็นครูผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างดาบแบบโบราณท่านสร้างสรรค์ผลงานเอาไว้เป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับของชาวไทยและชาวต่างชาติ

ด้วยเกียรติคุณ และผลงานเป็นที่ประจักษ์คณะกรรมการกลุ่มซินอู่จึงมีมติให้เชิดชูเกียรติ “สล่าบุญตัน สิทธิไพศาล” ในฐานะสมาชิกกิตติมศักดิ์ของกลุ่มพี่น้องซินอู่

ประกาศไว้ ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559

อาจารย์กิตติ บุญคุณชนก

ประกาศและเชิดชูเกียรติสมาชิกกิตติมศักดิ์

ชื่อ : อาจารย์กิตติ บุญคุณชนก หรือ “แบ๊จีฮ้ง”

บุตรชายของอาจารย์ “แบ๊เง็กปอ” ผู้ประสิทธิ์ประสาทมวยตั๊กแตนใต้และมวยเส้าหลินใต้ในไทยและยังคงสืบทอดปณิธานต่อจากบิดาด้วยการถ่ายทอดวิชามวยให้กับ “นายปุญญพัฒน์ บุญคุณชนก” หรือ “แบ๊หลิบเต็ก” เพื่อให้วิชามวยของบิดาให้คงอยู่ในเมืองไทยสืบไป

ด้วยเกียรติคุณดังกล่าวคณะกรรมการกลุ่มซินอู่จึงมีมติให้เชิดชูเกียรติ “อาจารย์กิตติ บุญคุณชนก” ในฐานะสมาชิกกิตติมศักดิ์ของกลุ่มพี่น้องซินอู่

ประกาศไว้ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559

นายปุญญพัฒน์ บุญคุณชนก

ประกาศและให้การรับรองพี่น้องซินอู่

ชื่อ : นายปุญญพัฒน์ บุญคุณชนก    หรือ “แบ๊หลิบเต็ก” 

หลานชายของอาจารย์ปู่ “แบ๊เง็กปอ” บุตรชายของ “นายกิตติ บุญคุณชนก”หรือ “แบ๊จีฮ้ง”
ได้รับการถ่ายทอดมวยจีนใต้จากบิดามีความรู้ด้านเทควันโด ไท่จี๋ฉวน ปากัวจ่าง และหย่งชุนฉวน

ผลงานงานภาพยนต์เรื่อง :
BANGKOK KNOCKOUT (2010) ของสหมงคลฟิล์ม

 

ครูทองหล่อ ยาและ

ประกาศและเชิดชูเกียรติบรมครู

ชื่อ : ครูทองหล่อ ยาและ

บรมครูมวยไทยไชยา
ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชามวยไทยไชยาและสั่งสอนศิษย์ให้ประพฤติตนเป็นคนดี ดำรงตนอยู่ในศีลในธรรม และช่วยกันธำรงสืบสานวิชามวยไทยไชยาให้ดำรงอยู่คู่ชาติไทยสืบต่อไป สมควรแก่การยกย่อง

คณะกรรมการกลุ่มซินอู่จึงมีมติให้เชิดชูเกียรติ “ครูทองหล่อ ยาและ”ในฐานะบรมครูของกลุ่มพี่น้องซินอู่

ประกาศไว้ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559

นายกิตติคม วรธำรง

ประกาศยกย่องเชิดชูสมาชิกกิตติมศักดิ์

ชื่อ : นายกิตติคม วรธำรง   หรือ อาจารย์กฤช

– อาจารย์ผู้สอนเทควันโด้ สายอาจารย์คิม (YMCA) ให้กับอาจารย์ชีวิน อัจฉรียะฉาย
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 
– อาจารย์ผู้สอนพื้นฐานมวยจีนซึ่งท่านเรียนมาจากอาจารย์โค้วจุงฮุยให้กับอาจารย์ชีวิน และเป็นผู้ฝากให้อาจารย์ชีวินได้เรียนมวยไท่เก๊กกับอาจารย์ “โค้วจุงฮุย” อีกด้วย

อาจารย์ชีวินเคยกล่าวไว้ว่า วิชาที่อาจารย์กฤชได้ถ่ายทอดเอาไว้เป็นรากฐานที่ดีในการต่อยอดวิชาชั้นสูงขึ้นไป

ดั่งนี้ ด้วยคุณูปการดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการกลุ่มซินอู่จึงมีมติให้ “นายกิตติคม วรธำรง” เป็นผู้สมควรแก่การยกย่องเชิดชูในฐานะสมาชิกกิตติมศักดิ์ของกลุ่มพี่น้องซินอู่

ประกาศไว้ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559

อาจารย์ปริญญา สัญญะเดช

ประกาศและเชิดชูเกียรติสมาชิกกิตติมศักดิ์

ชื่อ : อาจารย์ปริญญา สัญญะเดช
 
นักวิชาการและนักอนุรักษ์

ผู้เชี่ยวชาญอาวุธไทยโบราณ
ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์บ้านขุนศึก ซึ่งเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การรบ 
 
“อาจารย์ปริญญา สัญญะเดช”
สร้างผลงานทางวิชาการ และการอนุรักษ์ อาวุธไทยโบราณ และสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การรบจนเป็นที่ประจักษ์ และสมควรแก่การยกย่อง
 
คณะกรรมการกลุ่มซินอู่จึงมีมติให้เชิดชูเกียรติ “อาจารย์ปริญญา สัญญะเดช” ในฐานะสมาชิกกิตติมศักดิ์ของกลุ่มพี่น้องซินอู่
 
ประกาศไว้ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2559

อาจารย์ยิปฟุ๊กชอย

ประกาศและเชิดชูเกียรติสมาชิกกิตติมศักดิ์

ชื่อ : อาจารย์ยิปฟุ๊กชอย

เจ้าสำนักยิปกิ่นหวิงชุน ประเทศมาเลเซียผู้สืบทอด และยังคงถ่ายทอดสายวิชาอยู่
จนถึงปัจจุบัน ท่านสั่งสอนลูกศิษย์ให้มีความรู้ในทักษะยุทธ์ควบคู่กับการดำรงตนให้เป็นผู้มีคุณธรรมสมควรแก่การยกย่อง

คณะกรรมการกลุ่มซินอู่จึงมีมติให้เชิดชูเกียรติ “อาจารย์ยิปฟุ๊กชอย” ในฐานะสมาชิกกิตติมศักดิ์ของกลุ่มพี่น้องซินอู่

ประกาศไว้ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559