taifudo academy

Thailand Xin Wu

สมาชิกทั่วไป, นักวิทยายุทธ์, นักวิทยายุทธ์ที่เป็นระดับครู, ครู, ครูซึ่งเป็นเจ้าสำนัก, สมาชิกกิตติมศักดิ์

thailand xinwu

เส้นรำในซินอู่

ชุดรำมีทั้งหมด 5 ชุด

thailand xinwu

ท่าซวงเส้า

thailand xinwu

ท่ารำซานฉวน (ซามควิ่น)

thailand xinwu

ท่วงท่าเท้า (หนานปู้ฝ่า)

thailand xinwu

ท่ารำเติ้งเส้า

thailand xinwu

ท่วงท่ามือ (ต้าหงฉวน)

thailand xinwu

ท่าซานจ่าง

วัตถุประสงค์

๑) ก่อตั้งกลุ่มพันธมิตรซินอู่เพื่อสร้างเจตคติของผู้สนใจศึกษาวิทยายุทธ์ในประเทศไทย
๒) เพื่อเผยแพร่ และรวบรวมข้อมูล และองค์ความรู้ด้านศิลปะการต่อสู้แขนงต่างๆ
๓) เพื่อให้การรับรองสมาชิกผู้เข้าร่วมกลุ่มจัดทำบัญชีรายชื่อ และจำแนกประเภทสมาชิกผู้เข้าร่วม
๔) เพื่อเข้าร่วมกับสมาคม กลุ่ม หรืองานศิลปะการต่อสู้ในฐานะกลุ่มพันธมิตรซินอู่ และประสานงาน หรือช่วยเหลือตามที่สมาคม กลุ่ม หรือพันธมิตรของซินอู่
๕) เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมแก่สมาชิกผู้เข้าร่วมในการตั้งสำนัก ข้อมูล หรืออื่นๆ

xinwu members

สมาชิกผู้เข้าร่วมแบ่งออกเป็น ๖ กลุ่ม

All members in thailand xinwu.

สมาชิกทั่วไป

นักวิทยายุทธ์

นักวิทยายุทธ์ที่เป็นระดับครู

ครู

ครูซึ่งเป็นเจ้าสำนัก

สมาชิกกิตติมศักดิ์

Shopping Basket