เส้นรำในซินอู่

ท่าซวงเส้า

ท่ารำซานฉวน (ซามควิ่น)

ท่วงท่าเท้า (หนานปู้ฝ่า)

ท่ารำเติ้งเส้า

ท่วงท่ามือ (ต้าหงฉวน)

วัตถุประสงค์

๑) ก่อตั้งกลุ่มพันธมิตรซินอู่เพื่อสร้างเจตคติของผู้สนใจศึกษาวิทยายุทธ์ในประเทศไทย
๒) เพื่อเผยแพร่ และรวบรวมข้อมูล และองค์ความรู้ด้านศิลปะการต่อสู้แขนงต่างๆ
๓) เพื่อให้การรับรองสมาชิกผู้เข้าร่วมกลุ่มจัดทำบัญชีรายชื่อ และจำแนกประเภทสมาชิกผู้เข้าร่วม
๔) เพื่อเข้าร่วมกับสมาคม กลุ่ม หรืองานศิลปะการต่อสู้ในฐานะกลุ่มพันธมิตรซินอู่ และประสานงาน หรือช่วยเหลือตามที่สมาคม กลุ่ม หรือพันธมิตรของซินอู่
๕) เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมแก่สมาชิกผู้เข้าร่วมในการตั้งสำนัก ข้อมูล หรืออื่นๆ

สมาชิกผู้เข้าร่วม แบ่งออกเป็น ๖ กลุ่ม

สมาชิกทั่วไป

นักวิทยายุทธ์

นักวิทยายุทธ์ที่เป็นระดับครู

ครู

ครูซึ่งเป็นเจ้าสำนัก

สมาชิกกิตติมศักดิ์

About Us

กลุ่มพันธมิตรซินอู่ก่อตั้งด้วยความริเริ่มของกลุ่มผู้ศึกษาวิทยายุทธ์ในประเทศไทยโดยการนำของอาจารย์ ชีวิน อัจฉริยะฉาย เจ้าสำนักไทยฟูโด ที่มีความคิดเห็นว่าผู้ศึกษาวิทยายุทธ์ในประเทศไทยควรรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้ในทุกๆด้านที่เกี่ยวข้องกับวิทยายุทธ์ทุกแขนงในประเทศไทย

Search

Copyright © 2018 By Thailand XinWu. All Right Reserved.

You're currently offline